جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 237727
  تاریخ انتشار : 4 اردیبهشت 1397 14:16
  تعداد بازدید : 301

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ماه 97

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ماه 97

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۳۰۰۱۴

  DM12240

  انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادي/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جاني.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-۱۹۸.

  ۳۰۰۱۵

  DM12241

  عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد صرف؟ جايگاه آثار عکاسي در نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري/ مصطفي بختياروند، نفيسه مستقل.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۹-۲۱۶.

  ۳۰۰۱۶

  DM12242

  حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري اثر در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-۲۳۹.

  ۳۰۰۱۷

  DM12243

  حقوق محصولات فکري پديد آمده از غير انسان: شرح حقوق کنوني و نقدي بر رويکرد لايحه حمايت از مالکيت فکري/ عبدالله رجبي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-۲۶۵.

  ۳۰۰۱۸

  DM12244

  نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجيکستان/ ناصر بهمني، ابوالحسن شاکري.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-۲۸۱.

  ۳۰۰۱۹

  DM12245

  ماهيت، ويژگي ها و صلاحيت داوري در قانون پيش فروش ساختمان/ نيما سکوتي، جواد حسين زاده.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-۳۰۷.

  ۳۰۰۲۰

  DM12246

  دعاوي جعل طاري در دادرسي مدني/ ابوالقاسم ريشهري، محمدرضا پيرهادي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۹-۳۲۴.

  ۳۰۰۲۱

  DM12247

  بررسي ماهيت و ابعاد "عمل متقابل" در قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي/ مهدي حدادي، علي احدي کرنق.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-۳۴۶.

  ۳۰۰۲۲

  DM12248

  ماهيت شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن اماموردي.- حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۷-۳۶۶.

  ۳۰۰۲۳

  DM12249

  بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه اسلام و نظريه حکمراني خوب/ محسن طاهري، محمدجواد ارسطا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۳-۲۴.

  ۳۰۰۲۴

  DM12250

  حاکميت مردم در انديشه سياسي غرب و اسلام؛ "نظام دموکراتيک" و "نظام مبتني بر شريعت مقدس در قانون اساسي ايران"/ عليرضا دبيرنيا، طيبه اسدآبادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۲۷-۵۰.

  ۳۰۰۲۵

  DM12251

  تعدي و تفريط به عنوان رفع کننده مانع  مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در کامن لا/ احمد ديلمي، محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۵۳-۷۶.

  ۳۰۰۲۶

  DM12252

  دوره اي بودن انتخابات در حقوق بين الملل بشر، و مسئله توقيت در نهاد ولايت مطلقه فقيه در فقه اماميه/ سيدقاسم زماني، محمد آدمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۷۹-۱۰۰.

  ۳۰۰۲۷

  DM12253

  بررسي مباني رعايت قواعد بشردوستانه توسط گروه هاي غيردولتي، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي؛ مطالعه موردي وضعيت عراق و سوريه/ سيامک کرم زاده، بهرام مراديان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۱۰۳-۱۲۸.

  ۳۰۰۲۸

  DM12254

  بررسي خسارت انتظار ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۱۳۱-۱۵۶.

  ۳۰۰۲۹

  DM12255

  مطالعه تطبيقي ماهيت تعيين اجل در تعهدات قراردادي و براتي (ايران، انگليس، کنوانسيون ژنو و آنسيترال)/ سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، حسين محمودي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 3، پاييز: ص ۱۵۹-۱۸۶.

  ۳۰۰۳۰

  DM12256

  اصل حاکميت اراده و تعيين حقوق فراملي بازرگاني به عنوان سيستم حقوقي حاکم بر تعهدات اسناد تجاري الکترونيکي/ نجادعلي الماسي، مهدي حسين زاده.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۳-۲۴.

  ۳۰۰۳۱

  DM12257

  داوري پذيري در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ لعيا جنيدي، نسترن غياثوند قزويني.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۲۵-۴۸.

  ۳۰۰۳۲

  DM12258

  مزاحمت؛ تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان/ سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۴۹-۷۲.

  ۳۰۰۳۳

  DM12259

  مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از مالکيت بر اشيا و عوامل رفع آن در حقوق ايران و مصر/ سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، محمد مهريار.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-۸۸.

  ۳۰۰۳۴

  DM12260

  حق بهره مندي از هواي پاک در رويه مراجع بين المللي/ احمد نصراصفهاني، ليلا رئيسي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۸۹-۱۰۶.

  ۳۰۰۳۵

  DM12261

  حقوق منتقدان از ديدگاه اسلام، حقوق بين الملل و قوانين ايران/ محمدجواد نجفي، محمدهادي مفتح، محمدحسن موحدي ساوجي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-۱۲۸.

  ۳۰۰۳۶

  DM12262

  راهکارهاي موثر اجراي احکام مدني در ايران و فرانسه/ محمدمهدي مقدادي، نسرين نکوجوي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-۱۵۲.

  ۳۰۰۳۷

  DM12263

  تحليل تطبيقي مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال "ملکيت" و "حق" در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا فصيحي زاده، اعظم حيدري.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-۱۷۲.

  ۳۰۰۳۸

  DM12264

  واگرايي بعد از همگرايي: تحول نظام بين المللي حمايت از حقوق مالکيت فکري بعد از موافقتنامه تريپس/ ميرقاسم جعفرزاده، مرتضي اسدلو.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۱۷۳-۱۹۴.

  ۳۰۰۳۹

  DM12265

  مقايسه عقيم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشيپ/ مهدي تلبا، عليرضا ابراهيمي.- حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، شماره 108 (جلد 13، شماره 2)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-۲۱۴.

  ۳۰۰۴۰

  DM12266

  بررسي و نقد نظريه هاي تعريف حق در حقوق اسلامي/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۷۰۵-۷۳۳.

  ۳۰۰۴۱

  DM12267

  مطالعه انتقادي اثبات اعسار يا ايسار در گستره مواد 7 و 10 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 15/7/1393/ اسفنديار صفري، جليل قنواتي، عليرضا آذربايجاني.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۷۳۵-۷۶۵.

  ۳۰۰۴۲

  DM12268

  فرزندآوري مقتضاي اطلاق عقد نکاح/ ليلا ثمني، مهدي مهريزي، سيدمحسن فتاحي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۷۶۷-۷۹۳.

  ۳۰۰۴۳

  DM12269

  بررسي و نقد شبيه سازي انساني از منظر فقه اسلامي (شيعه و اهل سنت)/ علي عسگري يزدي، مسعود ميرزايي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۷۹۵-۸۱۵.

  ۳۰۰۴۴

  DM12270

  بررسي فقهي دادرسي غيابي/ سعيد نظري توکلي، مسلم حيدري.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۸۱۷-۸۴۰.

  ۳۰۰۴۵

  DM12271

  تسري جواز فسخ نکاح به بيماري هاي هپاتيت B، سارس، سيفيليس و هرپس سيمپکلس حاد و مزمن/ صديقه حاتمي، عباسعلي سلطاني.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۸۴۱-۸۶۲.

  ۳۰۰۴۶

  DM12272

  کاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از اختلال اضطرابي وسواس فکري - عملي/ فرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، پژمان برزعلي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۸۶۳-۸۸۷.

  ۳۰۰۴۷

  DM12273

  بررسي مباني فقهي شفعه در اموال منقول از ديدگاه مذاهب اسلامي/ مرتضي رحيمي، سيدمحمدهاشم پورمولا.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۸۸۹-۹۱۲.

  ۳۰۰۴۸

  DM12274

  بررسي شرط ابدال در خيار رويت/ هادي غلامرضا راوي، محمود يوسف وند.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۹۱۳-۹۳۳.

  ۳۰۰۴۹

  DM12275

  شرط فعل از تکليف محض تا اشتغال ذمه (گفتاري پيرامون آثار شرط فعل در فقه اماميه و حقوق ايران)/ نصراله جعفري خسروآبادي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 4، زمستان: ص ۹۵۹-۹۷۶.

  ۳۰۰۵۰

  DM12276

  بررسي فقهي و حقوقي ورود دولت به حريم خصوصي/ علي بگدلي، احسان علي اکبري بابوکاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۹-۳۱.

  ۳۰۰۵۱

  DM12277

  تحليل جرم انگاري ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين المللي: ديالکتيک حقوق بشر و حقوق شهروندي/ علي محمد فلاح زاده، سيدطه موسوي ميرکلائي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۳۳-۶۲.

  ۳۰۰۵۲

  DM12278

  رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقي اسلام/ حامد کرمي، سيدعليرضا ميربد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۶۳-۸۱.

  ۳۰۰۵۳

  DM12279

  فراديني يا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ سيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۸۳-۱۱۴.

  ۳۰۰۵۴

  DM12280

  مباني و مولفه هاي فقهي حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي/ مهدي حسيني، محمدرضا برزويي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-۱۳۷.

  ۳۰۰۵۵

  DM12281

  نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندي/ نجمه مالکي بروجني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 13، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-۱۶۷.

  ۳۰۰۵۶

  DM12282

  حقوق، تعهدات و مسووليت هاي شرکا در قراردادهاي "جوينت ونچر" با تاکيد بر گروه اقتصادي با منافع مشترک/ محمدرضا پاسبان، مجيد قرباني زليخايي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۱-۳۱.

  ۳۰۰۵۷

  DM12283

  ممنوعيت يا مقبوليت "تخفيف مجازات" در جرايم مستوجب حد/ محمدرضا زندي، عدنان عمراني فر.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۳۳-۵۰.

  ۳۰۰۵۸

  DM12284

  "معاونت در جرم" از منظر فقه و حقوق جزاي ايران، افغانستان و مصر/ عبدالرضا اصغري، قدرت الله رمضاني.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۵۱-۷۲.

  ۳۰۰۵۹

  DM12285

  حدود مسووليت کيفري و مجازات "طفل" در فقه اماميه/ احمد بيگي حبيب آبادي، سيدجواد حسيني.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۷۳-۱۰۳.

  ۳۰۰۶۰

  DM12286

  ارزيابي جرم انگاري بزه "اخفاي اموال حاصل از جرم" در ايران، با نگاهي به رويکرد قوانين مجازات فرانسه و انگلستان/ آرتور واغارشيان، ابوالفضل عامري شهرابي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۱۰۵-۱۲۳.

  ۳۰۰۶۱

  DM12287

  مطالعه جايگاه "بازپرس" در قانون قديم و جديد آيين دادرسي کيفري/ ايمان يوسفي، مهدي شفيعي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۱۲۵-۱۴۲.

  ۳۰۰۶۲

  DM12288

  نوآوري ها و کاستي هاي "قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱" در قلمرو اصول و تشريفات دادرسي/ مصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مليحه لاوريان.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 90، تابستان: ص ۱۴۳-۱۶۰.

  ۳۰۰۶۳

  DM12289

  تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبري/ يونس فتحي، خيرالله شاهمرادي.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۱-۲۴.

  ۳۰۰۶۴

  DM12290

  بررسي ابعاد جرم شناختي مواد تراريخته، از منظر جرم شناسي سبز/ غلامرضا چاه آبي، حميدرضا گرجي فرد.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۲۵-۵۹.

  ۳۰۰۶۵

  DM12291

  مباني اخلاقي، حقوقي و فقهي شرط غيرمنصفانه/ مسعود اماني، محمدمهدي حسني.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۶۱-۸۸.

  ۳۰۰۶۶

  DM12292

  تحليلي بر جايگاه نظم عمومي، در نظام حقوقي ايران/ فائقه چلبي، مرتضي قاسم آبادي، کمال آقاپور.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۸۹-۱۲۰.

  ۳۰۰۶۷

  DM12293

  نسل کشي، جنايتي عليه حقوق بشر/ امير بي پروا.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۱۲۱-۱۳۴.

  ۳۰۰۶۸

  DM12294

  جايگاه بزه ديده، در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ هيبت الله نژندي منش، شهريار آموزگار.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۱۳۵-۱۶۱.

  ۳۰۰۶۹

  DM12295

  ويژگي هاي يک قاضي خوب؛ اصول اخلاق قضايي و رفتار حرفه اي/ مهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوري.- قضاوت. ۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره 91، پاييز: ص ۱۶۳-۱۹۰.

  ۳۰۰۷۰

  DM12296

  مفهوم و مباني عدول از اصل برائت/ عباسعلي اکبري، محمود مالمير، حسن پوربافراني.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان: ص ۱-۲۹.

  ۳۰۰۷۱

  DM12297

  بررسي جانشيني فرزندان فرزندان به جاي والدين در ارث/ مرتضي رحيمي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان: ص ۳۱-۶۰.

  ۳۰۰۷۲

  DM12298

  جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، فضل الله فروغي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان: ص ۶۱-۸۶.

  ۳۰۰۷۳

  DM12299

  بررسي فقهي و حقوقي نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غير/ مرتضي طبيبي، مريم ثقفي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان: ص ۸۷-۱۰۹.

  ۳۰۰۷۴

  DM12300

  حدود اختيارات موصي در وصيت درباره صغار/ حسين قافي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-۱۳۲.

  ۳۰۰۷۵

  DM12301

  تحليل محتواي عملکرد رژيم صهيونيستي در اعمال سياست قتل هاي هدفمند در پرتو اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي/ عباسعلي کدخدايي، احسان شهسواري، بهمن ساعدي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-۱۶۵.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28658608
اکنون :
85